Concurs - Lesaffre
362
page-template-default,page,page-id-362,ajax_fade,page_not_loaded,,qode_popup_menu_text_scaledown,qode-child-theme-ver-1.0.0,qode-theme-ver-13.8,qode-theme-bridge,disabled_footer_top,wpb-js-composer js-comp-ver-5.0.1,vc_responsive

Concurs

CONCURS

 

MAI APROAPE DE TINE

 

Punem la bătaie un telefon Samsung de ultima generație pentru brutarii pasionați de meseria lor și care își doresc să fie la curent cu cele mai noi informații din industrie.

 

Completează formularul de mai jos pentru a te înscrie în concurs!


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI

“Mai aproape de tine”

Organizata in perioada: 15 septembrie – 15 octombrie 2020

I. SECTIUNEA 1. ORGANIZATORUL CAMPANIEI

Organizatorul Campaniei promotionale “Mai aproape de tine”, (denumita in continuare “Campania”) este societatea Lesaffre Romania S.R.L cu sediul in Bucuresti, Șoseaua București-Ploiești 172-176, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J23/246/2002, cod fiscal RO11478044, IBAN RO02BRDE450SV01364814500 deschis la Banca BRD Groupe Societe Generale , Telefon/ fax: 021 351 20 31/32, reprezentata prin dnul Tabara Cristian, in calitate de Administrator

Campania se adreseaza persoanelor juridice – brutarii, prin reprezentati lor persoane fizice, ce desfasoara activitati comerciale pe teritoriul României.

II. SECTIUNEA 2. REGULAMENTUL CAMPANIEI

2.1 Campania se va desfasura conform prevederilor prezentului regulament („Regulamentul”) care este obligatoriu pentru toti Participantii si pentru toate entitatile implicate in derularea Campaniei si in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, cu toate modificarile si completarile ulterioare; prevederile legii 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal si protectia vietii private in sectorul comunicatiilor electronice si prevederile Regulamentului european 679/2016 privind protectia persoanelor fizice, in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

2.2 Regulamentul este intocmit si facut public conform legislatiei aplicabile in Romania si este disponibil, in mod gratuit, oricarui participant, pe www.lesaffre.ro la sectiunea Concurs (www.lesaffre.ro/concurs )

2.3 Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile pe care astfel de materiale le pot contine vor fi interpretate in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

2.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta/intrerupe/prelungi Campania, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia. Orice modificari/completari aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse in acte aditionale care vor fi comunicate catre public prin actualizarea Regulamentului si publicarea Regulamentului, in forma actualizata, pe www.lesaffre.ro cu cel putin 24 ore inainte ca acestea sa intre in vigoare.

III. SECTIUNEA 3. ARIA DE DESFASURARE SI DURATA CAMPANIEI

3.1 Campania este organizata pe teritoriul Romaniei in conformitate cu prevederile prezentului Regulament.

3.2 Campania se desfasoara in perioada 15 septembrie – 15 octombrie 2020.

IV. SECTIUNEA 4. DREPTUL DE PARTICIPARE

4.1 In Campanie se pot inscrie persoanele fizice care detin o brutarie sau care lucreaza intr-o brutarie, cetateni romani sau straini, rezidenti sau cu domiciliul sau resedinta, chiar si temporara, in Romania, care au implinit varsta de 18 ani la 15 septembrie 2020 si care accepta termenii si conditiile prezentului Regulament.

4.2 Inscrierea in Campanie presupune acceptarea implicita, integrala, expresa si neechivoca a prevederilor prezentului Regulament.

4.3 Nu au dreptul de a participa la aceasta Campanie urmatoarele categorii de persoane :

(i) Persoanele care nu respecta Sectiunea 5.1;

(ii) Angajati ai Organizatorului, precum si ai societatilor afiliate Organizatorului;

(iii) Angajati ai Agentiilor sau angajati ai oricaror alte societati/entitati implicate in activitati legate de organizarea si desfasurarea Campaniei;

(iv) Rudele de gradul I si II (respectiv copii/parinti, frati/surori) si/sau sotul/sotia angajatilor mentionati la punctele (ii) si (iii) de mai sus.

4.4 Organizatorul isi rezerva dreptul de a lua toate masurile pentru a preveni inscrierea in Campanie, precum si dreptul de a elimina din Campanie orice persoana din categoriile mentionate in art. 5.3. Refuzul de a furniza datele necesare inscrierii in Campanie are drept consecinta imposibilitatea de a participa la Campanie, respectiv imposibilitatea acordarii premiilor in cazul castigatorilor desemnati.

V. SECTIUNEA 5. MECANISMUL CAMPANIEI

5.1 Conditii privind inscrierea in Campanie

5.1.1 Pentru inscrierea valida in vederea participarii la Campanie este necesara indeplinirea cumulativa a urmatoarelor conditii:

a) Participantul trebuie sa aiba drept de participare potrivit prevederilor Sectiunii 4 de mai sus;

b) Participantul se va inscrie in Campanie exclusiv prin transmiterea unui SMS cu textul DA – „NUMELE BRUTARIEI” la numarul 3773 (numar cu tarif normal)

c) Inscrierea se va face exclusiv pe Perioada Campaniei mentionata la Sectiunea 3 de mai sus;

d) Participantul va folosi pentru inscriere un numar de telefon mobil valid, valabil in urmatoarele retele de telefonie mobila: Orange,Vodafone,Telekom si Digi.

e) Un Participant unic este definit de acelasi numar de telefon .

f) Daca un Participant trimite mai multe mesaje de inscriere va primi un SMS conform articolului 5.3.

5.2 Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie prin expedierea unui SMS la 3773, numar cu tarif normal in retelele Orange, Telekom, Vodafone si Digi continand textul DA – „NUMELE BRUTARIEI”

5.3 Validarea mesajelor.

Pentru SMS -ul trimis, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, dupa cum urmeaza:

a. SMS-ul a fost trimis in afara Perioadei Campaniei (inainte de inceperea Campaniei):

Campania “Mai aproape de tine” nu a inceput inca. Te asteptam in perioada 15.09.2020 – 14.10.2020

b. SMS-ul este trimis corect:

Intra pe link www.lesaffre.ro/concurs si lasa-ti datele pentru a intra in tragerea la sorti pentru un telefon Samsung Galaxy 20 Ultra!

c. Mesaj invalid – Daca SMS-ul a mai fost trimis de pe acelasi numar de telefon:

Esti deja inscris pentru tragerea la sorti in Campania “Mai aproape de tine”!

d. Mesaj invalid – Daca SMS-ul contine un mesaj invalid:

Ai trimis un mesaj invalid. Trimite DA urmat de Numele Brutariei.

e. SMS inscris dupa incheierea Campaniei:

Campania “Mai aproape de tine”s-a incheiat pe data de 14.10.2020. Te asteptam la urmatoarele campanii!

VI. SECTIUNEA 6. PREMIILE CAMPANIEI

6.1 In cadrul Campaniei vor fi acordate urmatoarele premii/categorii de premii:

Nr crt Descriere Premiu Cantitate Valoare unitara LEI, TVA inclus Valoare totala LEI, TVA inclus

1 Telefon SAMSUNG Galaxy S20 Ultra 1 6788.19 6788.19

6.2 Valoarea totala a premiilor este de 6788.19 LEI, TVA inclus.

6.3 Castigatoriul premiului oferit in cadrul Campaniei nu are posibilitatea de a primi contravaloarea premiului in bani sau inlocuirea acestuia cu alte bunuri si nici nu poate solicita schimbarea caracteristicilor/ parametrilor premiului castigat.

VII. SECTIUNEA 7. DESEMNAREA CASTIGATORULUI SI ACORDAREA PREMIULUI

Premiul acordat in cadrul Campaniei se va acorda prin tragere la sorti.

7.1 Tragere la sorti

Tragerea la sorti pentru premiile din cadrul Campaniei presupune folosirea unui program de calculator cu distribuire si extragere aleatorie, care va selecta castigatorii si rezervele dintr-o baza de date ce contine toate inscrierile valide in Campanie.

Extragerea se va efectua in prezenta unei comisii, denumita in continuare „Comisia”, la sediul Organizatorului din Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, sector 1, Bucuresti.

In cadrul tragerii la sorti se vor extrage:

a. 1 castigator aferent premiului constand in telefon mobil SAMSUNG Galaxy S20 Ultra

b. 3 rezerve.

VIII. SECTIUNEA 8. VALIDAREA SI PUBLICAREA CASTIGATORILOR. INTRAREA IN POSESIE A PREMIILOR

8.1 Ulterior desemnarii castigatorului, Organizatorul va incepe procesul de validare a acestuia, ocazie cu care se va verifica indeplinirea conditiilor privind inscrierea Participantilor, precum si respectarea tuturor dispozitiilor prezentului Regulament.

8.2 Participantul care a fost desemnat castigator va fi contactat prin apel telefonic la numarul de telefon mobil utilizat pentru inscrierea in Campanie, in intervalul orar 09:00 – 17:00, de 3 ori in maximum 3 zile lucratoare de la data desemnarii; numarul de telefon utilizat serveste pentru identificarea Participantului si contactarea acestuia. In cazul in care Participantul nu poate fi contactat, dupa cele 3 zile lucratoare se va trece la contactarea rezervelor.

8.3 Pentru a parcurge procesul de validare, Participantul va furniza Organizatorului in momentul contactarii telefonice, informatiile necesare identificarii si validarii lui.

8.3.1 In cadrul apelului, Participantului i se va solicita sa:

a. Declare urmatoarele informatii: nume, prenume, data nasterii, numele brutariei la care lucreaza / pe care o detine, adresa de livrare a premiului;

b. Trimita dovada ca detine o brutarie sau ca lucreaza intr-o brutarie, in termen de 24 h.

8.4 Imposibilitatea Participantului de a face dovada detinerii documentelor cerute de Organizator, constatarea unor neconcordante sau nerespectarea conditiilor de validare descrise in prezentul Regulament conduce la invalidarea Participantului, respectiv la pierderea dreptului de atribuire a premiului, fara nicio despagubire din partea Organizatorului.

8.5 Daca premiul nu se acorda ca urmare a neindeplinirii de catre Participant a uneia sau a mai multor conditii de validare, Organizatorul va desemna drept castigator, sub rezerva indeplinirii tuturor conditiilor prevazute de prezentul Regulament, prima rezerva in ordinea desemnarii acestora. Daca nici aceasta nu indeplineste conditiile necesare, se vor avea in vedere, celelalte rezerve, in ordinea desemnarii acestora si se va relua procesul de notificare si validare descris anterior. Daca nici rezervele nu sunt validate, premiul nu se acorda si va ramane in proprietatea Organizatorului. Conditiile de validare a rezervelor sunt aceleasi ca si in cazul Participantilor desemnati initial.

8.6 Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu acorda premiul daca Participantul desemnat castigator nu indeplineste conditiile de validare sau in cazul in care nu sunt suficiente inscrieri in Campanie.

8.7 Anuntarea castigatorului se va realiza prin publicarea acestuia pe www.lesaffre.ro intr-o sectiune special dedicata acestei Campanii in termen de aproximativ 3 de zile de la data validarii acestora.

8.8 Premiul vor fi expediat castigatorului la adresa indicata de catre acesta in procesul de validare, pe cheltuiala Organizatorului, o singura data, prin curier privat, ulterior incheierii procesului de validare a castigatorului, dar nu mai tarziu de 30 de zile lucratoare de la data publicarii castigatorilor pe www.lesaffre.ro

8.9 Premiul va fi predat catre castigator la adresa comunicata de acesta in cadrul apelului telefonic.

8.10 Curierul privat va incerca sa livreze premiul de maximum 2 ori la adresa indicata de castigator in procesul de validare, in cursul zilelor lucratoare (luni-vineri) in intervalul orar 09:00-17:00.

8.11 In cazul in care premiul este refuzat de catre castigator sau acesta nu au putut fi gasit la adresa in vederea livrarii, premiul ramane in posesia Organizatorului care poate dispune liber de acesta in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

IX. SECTIUNEA 9. TAXE SI IMPOZITE

9.1 Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina, sa declare si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile constand in premiile acordate castigatorilor in conformitate cu prevederile art. 110 din Codul Fiscal aprobat prin Legea nr. 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare, orice alte obligatii de orice alta natura, in legatura cu acestea, fiind in sarcina exclusiva a castigatorului.

9.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (contravaloarea SMS-urilor trimise, contravaloarea accesului la Internet pentru completarea formularului de inscriere in Campanie etc).

X. SECTIUNEA 10. LIMITAREA RASPUNDERII

10.1 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii, precum si a Organizatorului. Orice incercare de fraudare se soldeaza cu eliminarea Participantului in cauza din Campanie si cu sesizarea organelor de cercetare penala, Organizatorul urmand sa informeze respectivul participant cu privire la aceasta decizie.

10.2 In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

10.3 Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

ü SMS-urile trimise in afara Perioadei Campaniei mentionate mai sus;

ü SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Telekom, Vodafone si Digi;

ü SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;

ü Eventualele dispute legate de numarul de telefon inscris in Campanie;

ü Erorile in datele furnizate de catre Participant. Acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, fiind in responsabilitatea exclusiva a participantilor. Ca atare, Organizatorul nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea identificarii castigatorului sau inmanarii premiului;

ü Imposibilitatea castigatorului de a intra in posesia premiului din motive independente de Organizator;

ü Cazurile in care castigatorul nu respecta conditiile de validare detaliate in prezentul Regulament Oficial;

ü Situatiile in care numarul de telefon de pe care este realizata inscrierea nu poate fi identificat sau apelat (numar incorect, numarul nu este alocat, este dezactivat, este blocat, nu se afla in aria de acoperire etc) si ca atare Organizatorul nu poate contacta participantul la Campanie;

ü Intreruperile/disfunctionalitatile neanuntate ale operatorilor telefonici, datorita aglomerarii retelelor pe perioadele de trafic intens;

ü Organizatorul nu va fi raspunzator pentru niciunul dintre prejudiciile ce ar putea fi suferite de catre castigator in legatura cu premiile castigate, indiferent de natura acestor prejudicii cu exceptia situatiilor expres prevazute de lege si care ar institui o astfel de raspundere;

ü Organizatorul nu va fi responsabil pentru intarzierile in livrarea/ inmanarea premiilor cauzate de intarzieri in prestarea serviciilor de catre furnizorii acestuia (de ex. furnizorii de servicii de curierat);

ü Organizatorul nu este responsabil de starea premiului in momentul livrarii premiului catre castigator. Organizatorul este responsabil doar de starea predarii premiului catre curier in scopul livrarii catre castigatorOrganizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

10.4. Organizatorul nu raspunde in niciun fel pentru daunele directe sau indirecte care rezulta din participarea la Campanie cu exceptia cazului in care acestea se datoreaza unor acte de neglijenta grava sau unor acte intentionate de care este responsabil Organizatorul.

XI. SECTIUNEA 11. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

11.1 Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal se vor regasi in Anexa 1 a prezentului Regulament.

XII. SECTIUNEA 12. INCETAREA/ INTRERUPEREA CAMPANIEI. FORTA MAJORA

12.1 Campania poate inceta inainte de implinirea perioadei prevazute in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a asigura desfasurarea in bune conditii a Campaniei.

– Forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi prevazut, controlat sau remediat de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie il pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

12.2 Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie si cu respectarea prevederilor Regulamentului.

XIII. SECTIUNEA 13. CONTESTATII SI LITIGII

13.1 Participantii pot depune contestatii in legatura cu desfasurarea Campaniei promotionale prin email la adresa i.mihaita@lesaffre.com sau prin posta la adresa Organizatorului din Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, sector 1, Bucuresti, pana la data de 20.10.2020 inclusiv. Dupa aceasta data, nicio contestatie nu va mai fi luata in considerare de catre Organizator. Contestatiile vor fi solutionate in termen de 3 zile de la data depunerii acestora si un raspuns scris va fi comunicat Participantului la adresa de e-mail indicata sau la adresa postala comunicata de catre acesta.

13.2 Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanti, cu privire la orice aspect legat de desfasurarea Campaniei, se vor solutiona pe cale amiabila, iar in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate in instantele judecatoresti romane competente.

ANEXA nr. 1 la Regulamentul Oficial al Campaniei ““Mai aproape de tine””

– Informatii cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal –

I. Date privind operatorul de date cu caracter personal si imputernicitul Create Direct

In vederea desfasurarii Campaniei, datele cu caracter personal ale participantilor vor fi prelucrate de catre:

SC LESAFFRE ROMANIA SRL, cu sediul in Bucuresti, avand Codul Unic de Inregistrare RO11478044 (denumita in continuare “Operatorul”)

Datele de contact ale Operatorului pentru nelamuriri sau exercitarea drepturilor de catre persoanele vizate cu privire la datele cu caracter personal sunt urmatoarele:

SC Lesaffre Romania SRL, adresa: Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, sector 1, Bucuresti, persoana de contact: Irina Mihaita, telefon: +40 752085997, email: i.mihaita@lesaffre.com.

II. Categorii de date cu caracter personal procesate in cadrul Campaniei

In cadrul Campaniei, Operatorul va colecta de la participanti urmatoarele categorii de date cu caracter personal:

(i) Nume și prenume / Denumire Brutarie participanta

(ii) Adresa de livrare a premiului

(iii) Număr de telefon mobil

(iv) Adresă de e-mail

Codul numeric personal va fi colectat doar in cazul castigatorilor pentru care Operatorul este obligat la retinerea si virarea impozitului din premii, conform reglementărilor fiscale in vigoare si doar pentru a putea verifica daca varsta Participantilor este conform Regulamentului, adica 18 ani impliniti la momentul inscrierii in Campanie.

III. Scopul procesarii

Datele cu caracter personal ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate de catre Operator in vederea confirmarii si livrarii premiilor castigate in cadrul Campaniei “Mai aproape de tine”.

Temeiul juridic al prelucrarii

Datele vor fi prelucrate in temeiul interesului legitim si al consimtamantului, prin acceptarea de catre persoana vizata a Regulamentului si a anexelor la acesta.

Inregistrarea si stocarea convorbirilor telefonice care contin date personale ale participantilor la Campanie se vor realiza in temeiul interesului legitim al Operatorului constand in dreptul de a preconstitui eventuale dovezi privind modul de comunicare cu participanții pentru procesul de validare și inmanare a premiilor, precum si a se asigura ca relatiile cu participantii la concurs sunt gestionate in mod adecvat de catre angajatii Mediapost Hit Mail.

IV. Destinatarii datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal colectate in cadrul Campaniei de catre Operator vor fi dezvaluite autoritatilor, in cazurile in care Operatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare.

V. Perioada de stocare a datelor cu caracter personal

Datele cu caracter personal ale Participantilor declarati necastigatori vor fi stocate timp de 30 de zile.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mica de 600 lei vor fi stocate atat cat este necesar pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate, cu respectarea procedurilor interne privind retentia datelor, inclusiv a regulilor de arhivare aplicabile, dar nu mai mult de 3 ani de la data colectarii acestora.

Datele cu caracter personal ale castigatorilor premiilor cu valoare mai mare de 600 lei vor fi stocate conform prevederilor legale aplicabile in materie financiar-contabila, respectiv 10 (zece) ani de la data incheierii exercitiului financiar in care a avut loc plata impozitului din premii.

La expirarea perioadei de stocare a datelor cu caracter personal, Operatorul va sterge/distruge aceste date de pe mijloacele de prelucrare si stocare, impunand Imputernicitului/ Imputernicitilor obligatii similare.

VI. Drepturile persoanelor vizate

In vederea asigurarii unei prelucrari echitabile si transparente, Operatorul informeaza Participantii cu privire la drepturile de care acestia beneficiaza, in calitate de persoane vizate, conform prevederilor legale aplicabile:

(i) dreptul de retragere a consimtamantului cu privire la prelucrare, in orice moment, atunci cand prelucrarea se intemeiaza pe consimtamant, fara ca aceasta sa afecteze legalitatea prelucrarii efectuate pe baza consimtamantului inainte de retragerea acestuia;

(ii) dreptul de a solicita accesul la datele cu caracter personal;

(iii) dreptul de a solicita rectificarea datelor cu caracter personal;

(iv) dreptul de a solicita stergerea datelor cu caracter personal

(v) dreptul la restrictionarea prelucrarii;

(vi) dreptul de a se opune prelucrarii, in conditiile prevazute de lege;

(vii) dreptul la portabilitate a datelor;

(viii) dreptul de a depune o plangere in fata Autoritatii Nationale de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.

Participantii isi pot exercita drepturile mentionale anterior fie apeland numarul de telefon 4021.351.20.31/ 32/ 30 fie printr-o cerere adresata Operatorului la adresa Willbrook Platinum, Sos. Bucuresti-Ploiesti 172-176, Bucuresti sau prin transmiterea acesteia la adresa de e-mail office.lro@lesaffre.com

VII. Protectia datelor cu caracter personal apartinand copiilor

Intrucat la Campanie pot participa exclusiv persoanele fizice cu varsta de minim 18 ani la data inceperii Campaniei, nu vor fi prelucrate si stocate date apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani. In situatia in care Operatorul/ un Imputernicit primeste date cu caracter personal apartinand persoanelor cu varsta mai mica de 18 ani, aceste date vor fi imediat sterse/ distruse de pe mijlocele de prelucrare si stocare ale Operatorului/ Imputernicitului. In cazul in care un parinte sau un titular al autoritatii parintesti notifica prelucrarea unor date cu caracter personal apartinand unor persoane cu varsta mai mica de 18 ani, Operatorul va sterge/ distruge imediat aceste date de pe mijlocele de prelucrare si stocare.

VIII. Securitatea datelor cu caracter personal

Operatorul se obliga sa implementeze masuri tehnice si organizatorice adecvate in vederea asigurarii unui nivel de securitate corespunzator datelor cu caracter personal apartinand participantilor la Campanie. Operatorul se obliga sa impuna Imputernicitului obligatii similare. La evaluarea nivelului adecvat de securitate se va tine seama in special de riscurile prezentate de prelucrarea datelor cu caracter personal, generate in special, in mod accidental sau ilegal, de distrugerea, pierderea, modificarea, divulgarea neautorizata sau accesul neautorizat la datele cu caracter personal transmise, stocate sau prelucrate.

IX. Modificarea politicii de prelucrare a datelor cu caracter personale

Operatorul are dreptul de a modifica prezenta Anexa la Regulament oricand pe durata desfasurarii Campaniei, numai in cazul in care se descopera masuri mai eficiente pentru protejarea si securizarea datelor cu caracter personal ale persoanelor vizate si fara a afecta drepturile si libertatile persoanelor vizate. Orice astfel de modificare va fi publicata pe site-ul Operatorului si/ sau al Campaniei, respectiv va fi adusa la cunostinta Participantilor prin aceleasi mijloace prin care au fost incunostintate cu privire la Regulament.

X. Alte prevederi

In masura in care in cadrul campaniei, Participantii dezvaluie date cu caracter personal apartinand unor terte persoane, participantii confirma ca au informat aceste persoane cu privire la modul in care datele lor cu caracter personal vor fi prelucrate şi faptul ca aceste date sunt folosite in scopul desfaşurarii Campaniei şi ca au obtinut acordul persoanelor respective pentru aceasta operatiune. In acest sens, Participantii au obligatia de a informa aceste persoane cu privire la continutul prezentei sectiuni.

Datele personale ale participantilor la Campanie vor fi prelucrate in conformitate cu legislatia aplicabila in domeniul protectiei datelor cu caracter personal, in mod particular in conformitate cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.